Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych


Informuję, że na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia) będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W związku cytowanym powyżej Rozporządzeniem MEN (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) nie obowiązują terminy ustalone przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w harmonogramach ogłoszonych Zarządzeniem Nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w zakresie postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w dniu 1 września 2020r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021