Deklaracja zgodności

Deklaracja dostępności serwisu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Michalowie

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Michalowie, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności
ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Michalowie

Data publikacji strony internetowej: 2.09.2019r

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.03.2023r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji;
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem
mailowym: michalow1@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
84 663 32 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz
składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Żółciński.

E-mail: zolcinski@gmail.com

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo
dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby
zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób
kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego
sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy
czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować
alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji
żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący
żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu
wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Michalowie położony jest w Michalowie, nr 117, gmina Rachanie.

 • Wejście do budynku jak i komunikacja wewnątrz budynku jest utrudniona ze względu na występujące bariery poziome i pionowe (schody, progi w drzwiach).
 • Budynek nie posiada windy.
 • Budynek nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich.
 • Przed wejściem do budynku szkoły zamieszczony jest nr telefonu: 846633242, który umożliwia osobom niepełnosprawnym kontakt z sekretariatem szkoły w celu obsługi petenta. Pomocą osobom niepełnosprawnym służą pracownicy obsługi i administracji.
 • Do budynku można wejścia z psem asystującym
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani innych urządzeń wspomagających słyszenie.
 • Przed budynkiem jest parking.
 • Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Podstawa prawna

 • ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. poz. 848),
 • ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 30 września 2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja w formacie PDF dostępna jest poniżej