Uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych

Szanowni Rodzice,

Informuję, że od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

Szkoła będzie czynna w godzinach od 8.00 do 12.00, gdyż nauczyciele będą w dalszym ciągu prowadzić zdalne nauczanie z uczniami, którzy pozostaną w domach.

W związku z powyższym należy do dnia 21 05.2020 r.– do godz. 9.00 – złożyć deklarację potrzeby przyprowadzenia dziecka do szkoły i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych.

Druk deklaracji jest umieszczony na stronie internetowej naszej szkoły.

Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy michalow1@poczta.onet.pl

W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w szkole, wrzucając do  skrzynki, znajdującej się przy wejściu do szkoły.

Liczba miejsc w będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  i organu prowadzącego. Wytyczne mogą Państwo przeczytać na stronie internetowej szkoły: zsp-michalow.pl. Szczegółowa organizacja pracy szkoły zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły zostaną Państwo powiadomieni, najpóźniej do dnia 22.05.2020 r. do godz.12.00 drogą mailową.

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przypominam, że rodzicowi dziecka, któremu szkoła nie zapewni opieki, mimo że rodzic wyrazi taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

W czasie pracy szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole.

Procedury umieszczone są na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Michalowie. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich. 

Szanowni Rodzice,

podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w szkole w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Stanisław Ważny Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Michalowie