PROJEKT

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Michalowie uczestniczy w projekcie „ Programy rozwojowe szkół podstawowych w Gminie Rachanie” nr FELU.10.03-IZ.00-0119/23 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet X Lepsza edukacja, Działanie 10.3 Kształcenie ogólne. Wartość projektu 1400 507 zł – działaniem objęte wszystkie szkoły z terenu gminy Rachanie.