Regulamin Szkolnego Konkursu Plastyczno – Fotograficznego „Zimowe inspiracje 2021”

I. Organizatorzy:                                                                                    

-Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Michalowie

-biblioteka szkolna

-Rada Rodziców ZSP w Michalowie.

II. Cele konkursu:

-rozwijanie zainteresowań plastycznych, fotograficznych,

-kształcenie wrażliwości, estetyki,

-ukazanie sposobu spędzania wolnego czasu,

-wyrabianie właściwych zachowań.

III. Tematyka:

-prace plastyczne i zdjęcia ukazujące zimową scenerię (okolica, zabytki, przyroda itp.)

IV. Technika:

-uczniowie klas I-III wykonują pracę plastyczną na formacie A4, w dowolnej technice (farby, kredki),

-uczniowie klas IV-VIII wykonują (do wyboru):

a/ pracę plastyczną na formacie A3 w technikach mieszanych,

b/fotografię w formacie JPG, o rozdzielczości minimum 600 dpi.

 V.Warunki uczestnictwa:

-konkurs adresowany jest dla uczniów klas I-VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Michalowie,

-na konkurs uczestnik może złożyć jedną pracę lub zdjęcie, zgodne z regulaminem konkursu,

-praca /fotografia muszą być wykonane samodzielnie i nie naruszać praw autorskich innych osób,

-prace wykonane niesamodzielnie nie będą oceniane,

-prace plastyczne powinny być podpisane na odwrotnej stronie: imię, nazwisko i klasa,

-plik z fotografią też musi być podpisany.

VI. Termin złożenia prac:

-gotowe prace plastyczne lub fotografie (na nośniku pamięci) należy złożyć w bibliotece szkolnej do dnia 8.02.2021 r.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu:

– komisja konkursowa powołana przez Organizatorów dokona oceny złożonych prac,

-prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

   klasy I-III: I, II, III miejsce za pracę plastyczną

   klasy IV-VIII: I, II, III miejsce za pracę plastyczną

                          I, II, III miejsce za fotografię,

-fundatorem nagród konkursowych jest Rada Rodziców,

– prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie szkolnej,

-informacje o konkursie zostaną umieszczone na stronie internetowej i profilu na facebooku szkoły oraz w gazetce gminnej.   

VIII. Postanowienia końcowe:

-przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,

-prace konkursowe przechodzą na własność szkoły,

-organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień,

-szczegółowych informacji o konkursie udziela nauczyciel bibliotekarz.

Zapraszamy!!!