Od Przedszkola-do Seniora

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Michalowie – Partnerem projektu „Od Przedszkola-do Seniora” – program antyprzemocowy.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Michalowie po raz kolejny jest Partnerem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach podczas realizacji projektu z zakresu tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Tomaszowskiego. Realizatorem zadania i podmiotem wiodącym jest Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach.

Projekt ma na celu poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie na terenie powiatu tomaszowskiego, w miejscach zamieszkania osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

Zadanie realizowane jest w partnerstwie przez 17 podmiotów, które systematycznie współpracują ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia w Tyszowcach na rzecz osób i rodzin zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie. Ma charakter interdyscyplinarny.

Zadanie realizowane jest od lipca do 31.12.2021 roku  na terenie powiatu tomaszowskiego.

W ramach zadania oferujemy dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym, seniorom i przedstawicielom służb i instytucji następujący wachlarz oddziaływań:

  1. Punkty konsultacyjne na terenie powiatu
  2. Szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli służb i instytucji.
  3. Pogadanki dla rodziców przedszkolaków
  4. Spotkania terapeutyczne dla przedszkolaków i uczniów klas I-III
  5. Grupy wsparcia dla osób zagrożonych i dotkniętych przemocą.
  6. Warsztaty i grupy samopomocowe dla seniorów.

Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu zapraszamy do kontaktu z kadrą Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach pod nr tel. 84 66-19-587, tel. kom. 570-22-00-23 w godzinach pracy ośrodka.

Informacje o przebiegu zadania będą systematycznie zamieszczane na stronach internetowych SOW www.sowtyszowce.pl  oraz Partnerów.

Zapraszamy do kontaktu