Zarządzenie o nauce zdalnej

Zarządzenie nr 5/2021/2022

z dnia 29 października 2021 r.

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Michalowie

 w sprawie zmiany trybu nauczania na zdalny w klasach IV, V, VII i VIII w Szkole Podstawowej w Michalowie

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy w związku z art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r.. poz.2215 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19., oraz Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim z dn. 29.10.2021 r.  zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Od 29.10.2021 r. do 04.11.2.2021 r. wprowadza się dla klasy VIII Szkoły Podstawowej w Michalowie zajęcia zdalne zgodnie z planem nauczania.
  2. Od 29.10.2021 r. do 05.11.2021 r. wprowadza się dla klas IV, V i VII Szkoły Podstawowej w Michalowie zajęcia zdalne zgodnie z planem nauczania.
  3. Klasy I-III i przedszkole, pracują w trybie stacjonarnym.
  4. Godzina lekcyjna prowadzona przez nauczyciela z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość trwa 45 minut, z czego 15 minut przeznacza się na inne czynności nauczyciela i ucznia, np. wietrzenie pomieszczenia, krótką gimnastykę, czynności związane z logowaniem/obsługą sprzętu komputerowego, przesyłaniem nauczycielowi zadań wykonanych przez ucznia.
  5. Podstawową formą zdalnego nauczania oraz kontaktu nauczycieli z uczniami jest e-dziennik, platforma MS Office 365, TEAMS, poczta elektroniczna, komunikatory (ZOOM, Messenger).
  6. Zobowiązuję nauczycieli do dostosowania narzędzi stosowanych w zdalnym nauczaniu do możliwości psychofizycznych uczniów.
  7. Kontrola zrealizowanych treści programowych będzie odbywać się między innymi poprzez:
  8. analizę wpisów tematów zajęć do dziennika lekcyjnego
  9. kontakty z uczniami i rodzicami uczniów poprzez e-dziennik

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stanisław Ważny Dyrektor ZS-P w Michalowie