Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Michalowie Zespół Szkolno – Przedszkolny w Michalowie, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Michalowie
Data publikacji strony internetowej: 17.03.2023r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.03.2023r.