ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W MICHALOWIE

"Twórczo, radośnie, bezpiecznie"

Aktualności

16.06.2020 r. – egzamin z języka polskiego

1. Zofia Ryłło – przewodnicząca

2. Monika Kalman – członek

3. Marek Stawarski ( SP Tyszowce) – członek

Nauczyciele rezerwowi: Marek Żółciński, Elżbieta Hulak

Nauczyciel oddelegowany do SP w Rachaniach: p. Elżbieta Prus

(więcej…)

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klasy VIII mają możliwość korzystania z konsultacji. Zgodnie z informacją MEN od 1 czerwca br. planowane jest w naszej szkole zorganizowanie konsultacji z nauczycielami dla uczniów klas I-VII. Wymiar zajęć będzie uzależniony od potrzeb uczniów, zgłaszanych trudności z nauką w formie zdalnej oraz możliwości organizacyjnych placówki.

(więcej…)

Resort edukacji ogłosił harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych:

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

(więcej…)

Szanowni Rodzice,

Informuję, że od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

Szkoła będzie czynna w godzinach od 8.00 do 12.00, gdyż nauczyciele będą w dalszym ciągu prowadzić zdalne nauczanie z uczniami, którzy pozostaną w domach.

(więcej…)


Informuję, że na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia) będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

(więcej…)