SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY -DRZEWO GENEALOGICZNE MOJEJ RODZINY

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

 DRZEWO GENEALOGICZNE MOJEJ RODZINY

DLA UCZNIÓW KLAS IV- VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W MICHALOWIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorami konkursu są:

 – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Michalowie

 – nauczyciel historii: p. Katarzyna Organista

 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VIII Szkoły Podstawowej w Michalowie.

3. Zadaniem uczestnika jest wykonanie drzewa genealogicznego własnej rodziny. Praca powinna uwzględniać kryteria opracowane przez organizatorów.

4. Dopuszcza się dowolność w wyborze techniki i formatu.

 5. Każda praca powinna zostać opisana na odwrocie według wzoru: – imię i nazwisko uczestnika konkursu, – wiek, – klasa.

 6. Autor pracy zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów, będącego zgodą na respektowanie postanowień zawartych w regulaminie.

7. Wszelkie dane osobowe pozyskane są wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, a organizatorzy zobowiązują się do nieudostępniania ich innym podmiotom.

CELE KONKURSU

1. Poznanie historii własnej rodziny.

2. Zachęcanie do gromadzenia rodzinnych pamiątek oraz odpowiedniej dbałości o nie.

3. Pogłębianie więzi emocjonalnych z członkami rodzin poprzez odkrywanie rodowych korzeni.

 4. Rozwijanie umiejętności w zakresie poszukiwania i wykorzystania informacji z różnych źródeł.

5. Kształcenie postawy twórczej oraz rozbudzanie wyobraźni artystycznej.

PRZEBIEG I ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Konkurs jest jednoetapowy.

 2. Prace wraz z oświadczeniami należy składać w sekretariacie szkoły w terminie do 31 maja 2021 roku.

3. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Konkursową odpowiedzialną za ocenę prac i wyłonienie laureatów.

4. Efektem końcowym konkursu jest ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz zorganizowanie wystawy pokonkursowej ( prezentacja na stronie szkoły, fb).

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna (organizatorzy nie przewidzieli trybu odwoławczego).

KRYTERIA OCENY PRAC

1. Zgodność z tematyką – zachowanie formy drzewa genealogicznego.

2. Wiarygodność historyczna (imiona i nazwiska, ramy czasowe, fotografie, itd.).

3. Dociekliwość historyczna (korzenie drzewa genealogicznego – informacja o najstarszych członkach rodziny).

4. Estetyka pracy.

5. Oryginalność wykonania.

6. Ogólny wyraz artystyczny.

UWAGI KOŃCOWE

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik (za pośrednictwem rodzica/prawnego opiekuna) potwierdza, że wyraża zgodę na respektowanie zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia prac, które nie powstały z jego winy.

 3. Członkowie komisji konkursowej wyłonią laureatów konkursu (I, II, III miejsce) oraz zdecydują o przyznaniu wyróżnień.

 4. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy pokonkursowej(prezentacja na stronie internetowej szkoły, fb).

5. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów, przekazujących prace konkursowe, wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w formie niezbędnej do przeprowadzenia konkursu.

 7. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.