Rozporządzenie w sprawie zmiany trybu nauczania na zdalny w klasach I – VIII

Zarządzenie nr 7/2021/2022

z dnia 17 grudnia 2021 r.

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Michalowie

 w sprawie zmiany trybu nauczania na zdalny w klasach I – VIII w Szkole Podstawowej
w Michalowie

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy w związku z art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r.. poz.2215 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz.2301), zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Od 20.12.2021 r. do 09.01.2022 r. wprowadza się dla klas I – VIII Szkoły Podstawowej w Michalowie zajęcia zdalne zgodnie z planem nauczania.
 2. Wychowankowie Przedszkola Samorządowego w Michalowie uczestniczą w zajęciach stacjonarnych na terenie szkoły. Dla przedszkolaków funkcjonuje stołówka szkolna.
 3. Godzina lekcyjna prowadzona przez nauczyciela z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość trwa 45 minut, z czego 15 minut przeznacza się na inne czynności nauczyciela i ucznia, np. wietrzenie pomieszczenia, krótką gimnastykę, czynności związane z logowaniem/obsługą sprzętu komputerowego, przesyłaniem nauczycielowi zadań wykonanych przez ucznia.
 4. Wychowawcy klas monitorują trudności z dostępem do sprzętu komputerowego uczniów i zgłaszają problem do dyrektora oraz pomagają w pozyskaniu niezbędnego sprzętu ze szkoły.
 5. Podstawową formą zdalnego nauczania oraz kontaktu nauczycieli z uczniami jest
  e-dziennik, platforma MS Office 365, poczta elektroniczna, komunikatory (ZOOM, Messenger).
 6. Zobowiązuję nauczycieli do dostosowania narzędzi stosowanych w zdalnym nauczaniu do możliwości psychofizycznych uczniów.
 7. Kontrola zrealizowanych treści programowych będzie odbywać się między innymi poprzez:
 8. analizę wpisów tematów zajęć do dziennika lekcyjnego
 9. kontakty z uczniami i rodzicami uczniów poprzez e-dziennik
 10.  Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców w celu otoczenia ich opieką w sytuacjach kryzysowych oraz minimalizowania negatywnych zachowań związanych ze zdalnym nauczaniem.
 11. Biblioteka szkolna jest dostępna dla wszystkich uczniów według wcześniej ustalonego harmonogramu.
 12. Pracownicy administracji i obsługi pracują zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                                                                                                             Stanisław Ważny                                                                                 Dyrektor ZS-P w Michalowie