Nauka zdalna – zarządzenie

Zarządzenie nr 4/2021/2022

z dnia 7 października 2021 r.

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Michalowie

 w sprawie zmiany trybu nauczania na zdalny w klasach IV, V i VII w Szkole Podstawowej w Michalowie.

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy w związku z art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r.. poz.2215 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19., oraz Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim z dn. 07.10.2021 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Od 07.10.2021 r do 14.10.2.2021 r. wprowadza się dla klasy IV Szkoły Podstawowej w Michalowie zajęcia zdalne zgodnie z planem nauczania.
  2. Od 07.10.2021 r. do 11.10.2021 r. wprowadza się dla klas V i VII Szkoły Podstawowej w Michalowie zajęcia zdalne zgodnie z planem nauczania.
  3. Klasy I-III oraz klasa VIII i przedszkole, pracują w trybie stacjonarnym.
  4. Godzina lekcyjna prowadzona przez nauczyciela z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość trwa 45 minut, z czego 15 minut przeznacza się na inne czynności nauczyciela i ucznia, np. wietrzenie pomieszczenia, krótką gimnastykę, czynności związane z logowaniem/obsługą sprzętu komputerowego, przesyłaniem nauczycielowi zadań wykonanych przez ucznia.
  5. Wychowawcy klas monitorują trudności z dostępem do sprzętu komputerowego uczniów i zgłaszają problem do dyrektora oraz pomagają w pozyskaniu niezbędnego sprzętu ze szkoły.
  6. Podstawową formą zdalnego nauczania oraz kontaktu nauczycieli z uczniami jest e-dziennik, platforma MS Office 365, TEAMS, poczta elektroniczna, komunikatory (ZOOM, Messenger).
  7. Zobowiązuję nauczycieli do dostosowania narzędzi stosowanych w zdalnym nauczaniu do możliwości psychofizycznych uczniów.
  8. Kontrola zrealizowanych treści programowych będzie odbywać się między innymi poprzez:

a) analizę wpisów tematów zajęć do dziennika lekcyjnego

b) kontakty z uczniami i rodzicami uczniów poprzez e-dziennik

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                                                                                                                                 Stanisław Ważny

            Dyrektor ZS-P w Michalowie