Konsultacje dla uczniów klas I-VIII od 1 czerwca 2020 r.

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klasy VIII mają możliwość korzystania z konsultacji. Zgodnie z informacją MEN od 1 czerwca br. planowane jest w naszej szkole zorganizowanie konsultacji z nauczycielami dla uczniów klas I-VII. Wymiar zajęć będzie uzależniony od potrzeb uczniów, zgłaszanych trudności z nauką w formie zdalnej oraz możliwości organizacyjnych placówki.


Udział w zajęciach jest dobrowolny, z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Uwzględniając warunki lokalowe ustala się maksymalną liczbę uczniów w grupie – 8 osób Prosimy o przesłanie do czwartku 28 maja do godz. 15.00 na adres mailowy klasy wstępnych deklaracji z podaniem następujących informacji:


1. imię i nazwisko dziecka
2. klasa
3. przedmiot/przedmioty nauczania, których dotyczyć mają konsultacje.


Dane te potrzebne są do opracowania harmonogramu zajęć.
Rodzice uczniów korzystających z konsultacji w szkole będą zobowiązani do podpisania oświadczenia, że dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych, nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz, że nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby zakaźnej.
Szczegółowe informacje na temat organizacji konsultacji zostaną przesłane do rodziców i uczniów, którzy zadeklarują chęć uczestniczenia w konsultacjach na terenie szkoły.